Author - Homie

Tình nguyện tại Nhật với WWOOF

Nếu các bạn đang tìm homestay ở Nhật để thực hành tiếng thì có thể tìm qua www.wwoofjapan.com. Khác với các trang tìm homestay khác như Workaway hay Helpx thì WWOOF...

Thực tập tại NGO Ashinaga ở Nhật

Ashinaga là tổ chức phi chính phủ của Nhật chuyên hỗ trợ trẻ em mồ côi thông qua giáo dục và quan tâm về mặt tinh thần, Gakutomo đọc thông tin về Ashigana xong...