Giáo dục

Hoikuen và Yochien khác gì nhau?

Không những người nước ngoài sống ở Nhật mà ngay cả với người Nhật, nhiều người cũng lờ mờ về khái niệm trường Hoikuen và trường Yochien ở Nhật...