Bậc Sau Đại học

Thông tin chi tiết về học bổng MEXT, loại dành cho Nghiên cứu sinh và sinh viên bậc Cao học và Tiến sĩ (Research Students (Graduate School Students and Research Students)).

Mẫu thư giới thiệu – Tham khảo

Dưới đây là thư giới thiệu cho một bạn xin vào chương trình Sau Đại học. Trường hợp của bạn này là đang đi thực tập ở một công ty và thư giới thiệu...