Bậc Sau Đại học

Thông tin chi tiết về học bổng MEXT, loại dành cho Nghiên cứu sinh và sinh viên bậc Cao học và Tiến sĩ (Research Students (Graduate School Students and Research Students)).

Học bổng MEXT 2016 (Bậc Sau Đại học)

Thông báo về học bổng dành cho bậc Sau Đại học của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (học bổng MEXT) vừa được chính thức...

Mẫu thư giới thiệu – Tham khảo

Dưới đây là thư giới thiệu cho một bạn xin vào chương trình Sau Đại học. Trường hợp của bạn này là đang đi thực tập ở một công ty và thư giới thiệu...