Chia sẻ kinh nghiệm xin học bổng du học Nhật

Chia sẻ kinh nghiệm xin học bổng MEXT

Tình hình là Gakutomo vừa liên hệ được với 2 bạn vừa nhận được học bổng MEXT 2013 (bậc ĐH, sắp sang Tokyo vào tháng 4/2013 tới đây) và được 2 bạn ấy...